ictu.edu.vn

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên

English Trang chủ Giới thiệu Tổng quan Lịch sử hình thành Thư ngỏ của Hiệu trưởng Cơ cấu tổ chức Sơ đồ tổ chức Ban Giám hiệu nhà trường Các khoa, Bộ môn Khoa Công nghệ thông tin Khoa Công nghệ điện tử và Truyền thông Khoa Công nghệ tự động ...


Last updated: 2017-03-03 18:04:58

Technology Information

Web server Apache/2
Javascript library jquery
IP Address 203.113.135.198
Google Analytic UA-49453523-1
Google Adsense ca-pub-2711359063163336
Whois ictu.edu.vn

General Information

Name ictu.edu.vn - Find out more
Length : 11 characters
Subdivision of the domain ictu.edu.vn is top level domain
Character Set UTF-8
Programming Language PHP/5.6.9
Icon ictu.edu.vn
Sum of Loaded Time 4.734 Seconds
Loaded Speed Graph

Other Information

Total of Images

There are 140 images at ictu.edu.vn.

And Found 140 images to have alt attributes.

Frame 0
Flash 0
Total of character at ictu.edu.vn 176917 characters
Keywords

cntt&tt | cntt | tt | truyền thông | công nghệ thông tin và truyền thông | khoa công nghệ thông tin | trung tâm phát triển phần mềm | ttptpm | công nghệ | cong nghe | cong nghe thong tin va truyen thong |

These keywords have 182 characters and quantity is 11 keywords
Out link en.ictu.edu.vn | fit.ictu.edu.vn | ect.ictu.edu.vn | aut.ictu.edu.vn | eis.ictu.edu.vn | bas.ictu.edu.vn | mmc.ictu.edu.vn | antoanthongtin.ictu.edu.vn | ats.ictu.edu.vn | khaothi.ictu.edu.vn | eitc.ictu.edu.vn | rdcma.com | congdoan.ictu.edu.vn | dangkytinchi.ictu.edu.vn | tuyensinh.ictu.edu.vn | sinhvien.ictu.edu.vn | mail.ictu.edu.vn | elib.ictu.edu.vn | vanbang.ictu.edu.vn | education.ti.com | www.godai.gr.jp | www.yokohama-art.ac.jp | tisco.com.vn | www.pgsm.co.uk | www.saomaisoft.vn | itplus-academy.edu.vn | mailtocontactictu.edu.vn |
HASH c54fbff5ac51968524b1d075832cd71d,2a70e69f9ecf4390155ae7e08545121771b8d733

H3 Heading   15

- Xem tất cả ...

- Xem tất cả ...

- Đào tạo

- Đào tạo sau đại hoc

- Khoa học công nghệ

- Hợp tác quốc tế

- Hành chính tổ chức

- Các tổ chức đoàn thể

- Công tác HSSV

- Đào tạo theo nhu cầu XH

- Tuyển dụng - Việc làm

- Thông báo mới

- HỆ THỐNG TÁC NGHIỆP

- Website các đơn vị trực thuộc

- CÁC ĐƠN VỊ HỢP TÁC