app.gov.al

Agjencia e Prokurimit Publik

Toggle navigation Menu kryesore KREU E-PROKURIM RRETH NESH FJALË HYRËSE DETYRA KRYESORE STRUKTURA ANALIZAT VJETORE DOKUMENTE STRATEGJIKE RAPORTE VLERËSIMI LEGJISLACIONI PROKURIMI PUBLIK LIGJI VKM UDHËZIME DOKUMENTET STANDARTE TË TENDERIT MANUALET ...


Last updated: 2017-04-26 13:26:00

Technology Information

Javascript library jquery
IP Address 80.78.71.245
Whois app.gov.al

General Information

Name app.gov.al - Find out more
Length : 10 characters
Subdivision of the domain app.gov.al is sub domain of gov.al
Character Set UTF-8
Programming Language
Icon app.gov.al
Sum of Loaded Time 1.153 Seconds
Loaded Speed Graph

Other Information

Total of Images

There are 8 images at app.gov.al.

And Found 0 images to have alt attributes.

Frame 0
Flash 0
Total of character at app.gov.al 27066 characters
Keywords

These keywords have 0 characters and quantity is 0 keywords
Out link president.al | www.parlament.al | www.kryeministria.al | www.e-albania.al | www.kpp.gov.al | www.klsh.org.al |
HASH 24a69a80969cc12ff1c54909e3e470dc,da62a9465dc10545534c8a3216d5a19599c8f723

H3 Heading   12

- Buletini i Njoftimeve Publike

- Prokurimet me vlerë të vogël

- Njoftimi i kontratës së shpallur

- Njoftimi i fituesit

- Njoftimi i lidhjes së kontratës

- Proçedura të arkivuara

- Kreu

- Rreth nesh

- Legjislacioni

- Manuale

- Të tjera

- Lidhjet